RiskSoft Yardım

saglik-verilerinin-yonetimi

Risksoft İSG Sağlık Verilerinin Yönetimi

2 Nisan 2020

İş Güvenliğinde en önemli konulardan birisi çalışanlarınızın sağlık durumlarının işyerinizdeki risk durumuna göre izlenmesidir.

Dünyada iş güvenliği otoriteleri, çalışanların güncel sağlık durumları, çalıştırılacakları işin riskine göre yetkili sağlık uzmanlarınca değerlendirilerek işe uygunluğu bakımından güvence sağlanmasının gerekliliğini şart koşmaktadırlar. Ülkemizde bu görevi 6331 sayılı İş Güvenliği Kanununa göre İşyeri Hekimlerince yerine getirmektedir.

İşyeri hekimleri, işyerlerinde çalışanların sağlığını tehdit edebilecek potansiyel riskleri belirlemede ve gerekli tedbirlerin alınmasında önemli görev üstlenirler.

Risksoft İSG de işyerinizdeki çalışanlarınızın sağlık gözetimleri, İşyeri Hekimi Kullanıcı hesapları üzerinden gerçekleşmektedir. İşyeri Hekimi kullanıcı hesap yetkisi olmayan kişilerin, sağlık verilerine erişim izinleri yoktur. Sağlık verilerine, sadece işyerinde yetkili işyeri hekimi ve veri sahibi çalışana erişim izni verilir ve 3.üncü taraflara paylaşılmaz. İşveren ve/veya temsilcileri, Firma Yöneticisi hesabı üzerinden ilgili çalışanın sağlık durumunun işyerinde çalışmaya elverişli olup olmadığı veya kısıtlamaları hakkındaki bilgileri görebilir. İşveren ve/veya temsilcileri, çalışanların işyerindeki görevlendirmelerini bu elverişlilik durumu bilgilerine göre gerçekleştirir. Ayrıca sağlık verileri özel nitelikli veriler olduğundan bu verilerin gizliliğini RisksoftİSG işverenler adına korumaya alarak KVKK açısından doğabilecek risklere karşı güvence altına alınmasını sağlar.

Risksoft İSG sağlık gözetim menüsü aşağıdaki şemaya uygun tasarlanmıştır,

Sağlık Verilerinin Yönetimi

İşe Giriş Sağlık Raporu

Çalışanlar işe başlatılmadan önce sağlık durumlarının elverişliliğini belirlemek ve değerlendirmek amacıyla kullanılan menüdür. Bu menü de işyeri hekimi, aday çalışan adına ilgili mevzuatın öngördüğü formatta hazırlanan İşe Giriş Sağlık Raporunu düzenler. Uygun gördüğü tetkikleri seçebilir, bu tetkiklerin raporlarını yükleyebilir, gerekli kanaat ve yorumlarını not düşerek ilgili işveren temsilcisinin ekranında (sadece uygunluk durumunun) görüntülenmesini sağlayabilir. Uygun görmesi halinde raporun bir çıktısını ister PDF olarak isterse yazıcıdan alabilir. İşlem tamamlandığında işyerinin tehlike sınıfına göre uygun düşen bir sonraki periyodik muayene tarihini sistem otomatik olarak tanımlar ve izlemeye alır. İşyeri hekimi, uygun görmesi halinde bu tarihleri kendi belirleyeceği tarihlere göre değiştirebilir.

Periyodik Sağlık Raporu

İşlem akışı olarak İşe Giriş Sağlık Raporunun aynısıdır. Bu menü işyerinde çalışmakta olan ve işyerinin tehlike sınıfına göre muayene süresi dolmuş çalışanlara uygulanan işlemdir. İşyerindeki risk durumuna göre işyeri hekimi, işlerine devam etmekte olan çalışanlara süresi dolmadan periyodik sağlık raporu düzenleyecek ise bu menüyü kullanır. İşyeri hekimi, periyodik sağlık raporu düzenleme esnasında çalışanın o işyerinde geçmişe dönük sağlık verilerine de erişebilir.

Poliklinik Muayene Menüsü

Çalışanlar, işyerinde normal çalışma rutinleri süresinde işyeri hekimi ile görüşmek isteyebilir. İşyeri hekimleri, varsa çalışanın sağlık sorununun teşhisi veya tedavi ihtiyacına ilişkin izlenecek süreci Poliklinik Muayene Menüsünü kullanarak takip edebilir. Bu menü sayesinde ilgili çalışanın sağlık şikayetlerini kayıt altına alabilir, teşhis sürecinde ihtiyaç duyulabilecek tetkikleri açabilir ve raporların yüklenmesini sağlayabilir. E-Reçete ile ilaçlarını yazabilir, Geçmiş dönem sağlık verilerini inceleyebilir, çalışanın tüm klinik bulgularını bu menü üzerinden takibini gerçekleştirebilir.

Ayrıca işyeri hekimleri, sorumlu olduğu işyerinde çalışanların hangi birimlerde çalıştığını görebilir ve raporlayabilir, işyerinde düzenlenen risk analizi sonuçlarına göre çalışanın maruz kaldığı sağlık risklerini görüntüleyebilir ve bu risklere karşı alınması gereken koruyucu tedbirleri önceden belirlenmesini sağlayabilir.


Bu makale için ilgilinizi çekebilecek makaleler :
RisksoftİSG Risk Analizinde İşyeri Tanımlama Yaklaşımı
COVID-19 Operasyonel Risk Yönetimi